سرمایه گذاری مطمئن

فقط با یک تماس اینده خود را بهبود بخشید.....
مدارک مایکروسافت یکی ازمعتبر ترین مدارک IT در جهان است و میتواند  امتیازات لازم را جهت اخذ ویزای استرالیا و کانادا کسب نماید.
مجوز استفاده از لوگوی مایکروسافت بلا فاصله پس از اخذ مدرک.

 

قبولی تضمینی امتحانات مایکروسافت در ایران

برگزاری با تضمین 100% قبولی در امتحانات مایکروسافت در حضور متقاضی و  ارائه پروفایل و  امکان پرینت مدرک در سایت مدارک مایکروسافت
مکان چک کردن مدارک توسط کلیه سفارتخانه ها و مراکز مربوطه - دانلود مدارک  مایکروسافت بلافاصله پس از اتمام امتحان.

 

اخذ اخرین اخبار در رابطه با آزمونهای مایکروسافت

 

                                                                                                                  

چارت مدارک مهندسی مایکروسافت.MCSE
شرکت مایکروسافت دارای دوره‌های آموزشی فراوانی است که بطور رسمی و غیر رسمی در بیشتر نقاط دنیا برگزار می‌شود. در پایان هر دوره هر دانشجو می‌تواند با گذراندن آزمون‌های بین‌المللی مدرک آن دوره را از شرکت مایکروسافت اخذنماید و به عنوان کاربر حرفه‌ای شرکت در آن دوره شناخته شود و برای دستیابی به مدرک مهندسی مایکروسافت هر دانشجو باید پنج دوره را با موفقیت بگذراند و در آزمون نهایی هر دوره نیز پذیرفته شود. پس از پایان دوره آن دانشجو به عنوان مهندس مایکروسافت در کل دنیا با یک شناسه کاربری منحصر به فرد شناخته می‌شود.

تخصص یک مهندس مایکروسافت در طراحی، برنامه‌ریزی، هدایت و اشکال‌یابی شبکه‌های کامپیوتری مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز است. یک مهندس سیستمهای مایکروسافت می‌بایست تمامی زیرساختهای لازمه برای ایجاد یک شبکهٔ رایانه‌ای را بداند و با توجه به نیازهای شرکت متبوع بهترین راه حل را برای بهینه‌کردن امور در اختیار آن شرکت قراردهد.

 

مسیرهای منتهی به بروزترین مدارک وآزمونهای ماکروسافت Updated :October 6,2016 

MCSE server infrastructure

MCSE: Server Infrastructure
Solutions Expert
The globally recognized standard for IT professionals
Note This certification will retire on March 31, 2017. When the certification retires, all individuals whose transcripts list this certification as active on or after September 26, 2016, will retain the active status.
Find out about the replacement certification, MCSE: Cloud Platform and Infrastructure.
The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, with expertise in identity management, systems management, virtualization, storage, and networking.
Earning an MCSE: Server Infrastructure certification will qualify you for such jobs as computer support specialist and information security analyst.
Step Title Optional training Required exam Certification earned
1 Installing and Configuring Windows Server 2012 Take course 410 Take exam 410 MCSE: Server Infrastructure
2 Administering Windows Server 2012 Take course 411 Take exam 411
3 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Take course 412 Take exam 412
After successfully completing steps 1 -3, you'll earn a Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 certification.
4 Designing and Implementing a Server Infrastructure Take course 413 Take exam 413
5 Implementing an Advanced Server Infrastructure Take course 414

 

MCSD web applications

MCSD: Web Applications
Solutions Developer
The globally recognized standard for developer excellence
Note This certification will retire on March 31, 2017. When the certification retires, all individuals whose transcripts list this certification as active on or after September 26, 2016, will retain the active status.
Find out about the replacement certification, MCSD: App Builder.
Get recognized for your expertise in creating and deploying modern web apps and services. (New to IT? Learn about MTA certification for new entrants.)
Earning an MCSD: Web Applications certification will qualify you for a position as a web developer or web administrator
Step Title Optional training Required exam Certification earned
1 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Take course 480 Take exam 480 MCSA: Windows Server 2012
2 Developing ASP.NET MVC Web Applications Take course 486 Take exam 486
3 Developing Microsoft Azure and Web Services Take course 487

 

لیست امتحانات مایکروسافت Microsoft Certification Exam list

:All certification exams
 

AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (released July 16, 2018)
AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security (released July 16, 2018)
AZ-102: Microsoft Azure Administrator Certification Transition (released July 16, 2018)
BETAAZ-200: Microsoft Azure Developer Core Solutions (released September 24, 2018)
BETAAZ-201: Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (released September 24, 2018)
BETAAZ-202: Microsoft Azure Developer Certification Transition (released September 24, 2018)
BETAAZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies (released September 24, 2018)
BETAAZ-301: Microsoft Azure Architect Design (released September 24, 2018)
BETAAZ-302: Microsoft Azure Solutions Architect Certification Transition (released September 24, 2018)
62-193: Technology Literacy for Educators
70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
70-333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015
70-334: Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015
70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016
70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements
70-347: Enabling Office 365 Services
70-348: Managing Projects and Portfolios with Microsoft PPM
70-357: Developing Mobile Apps
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411: Administering Windows Server 2012
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure
70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014
70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server
70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server
70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions
70-475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-483: Programming in C#
70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications
70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services
70-496: Administering Visual Studio Team Foundation Server
70-497: Software Testing with Visual Studio
70-498: Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management
70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions
70-537: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack
70-695: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications
70-697: Configuring Windows Devices
70-698: Installing and Configuring Windows 10
70-703: Administering Microsoft System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration
70-705: Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations
70-713: Software Asset Management (SAM) - Core
70-735: OEM Manufacturing and Deployment for Windows 10
70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
70-741: Networking with Windows Server 2016
70-742: Identity with Windows Server 2016
70-743: Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016
70-744: Securing Windows Server 2016
70-745: Implementing a Software-Defined Datacenter
70-761: Querying Data with Transact-SQL
70-762: Developing SQL Databases
70-764: Administering a SQL Database Infrastructure
70-765: Provisioning SQL Databases
70-767: Implementing a Data Warehouse using SQL
70-768: Developing SQL Data Models
70-773: Analyzing Big Data with Microsoft R
70-774: Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
70-775: Perform Data Engineering on Microsoft Azure HDInsight
70-776: Perform Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services
70-777: Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions
70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI
70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
74-343: Managing Projects with Microsoft Project
77-418: Word 2013
77-419: Microsoft SharePoint 2013
77-420: Excel 2013
77-421: Microsoft OneNote 2013
77-422: PowerPoint 2013
77-423: Outlook 2013
77-424: Access 2013
77-425: Word 2013 Expert Part One
77-426: Word 2013 Expert Part Two
77-427: Excel 2013 Expert Part One
77-428: Excel 2013 Expert Part Two
77-725: Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication
77-726: Word 2016 Expert: Creating Documents for Effective Communication
77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights
77-729: PowerPoint 2016: Core Presentation Design and Delivery Skills
77-730: Access 2016: Core Database Management, Manipulation, and Query Skills
77-731: Outlook 2016: Core Communication, Collaboration and Email Skills
77-853: OneNote 2010
77-881: Word 2010
77-882: Excel 2010
77-883: PowerPoint 2010
77-884: Outlook 2010
77-885: Access 2010
77-886: SharePoint 2010
77-887: Word 2010 Expert
77-888: Excel 2010 Expert
98-349: Windows Operating System Fundamentals
98-361: Software Development Fundamentals
98-364: Database Fundamentals
98-365: Windows Server Administration Fundamentals
98-366: Networking Fundamentals
98-367: Security Fundamentals
98-368: Mobility and Devices Fundamentals
98-369: Cloud Fundamentals
98-375: HTML5 Application Development Fundamentals
98-380: Introduction to Programming Using Block-Based Languages (Touch Develop)
98-381: Introduction to Programming Using Python
98-382: Introduction to Programming Using JavaScript
98-383: Introduction to Programming Using HTML and CSS
98-388: Introduction to Programming Using Java
MB2-706: Microsoft Dynamics CRM Online Deployment
MB2-707: Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration
MB2-708: Microsoft Dynamics CRM Installation
MB2-710: Microsoft Dynamics CRM 2016 Online Deployment
MB2-711: Microsoft Dynamics CRM 2016 Installation
MB2-712: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration
MB2-713: Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales
MB2-714: Microsoft Dynamics CRM 2016 Customer Service
MB2-715: Microsoft Dynamics 365 customer engagement Online Deployment
MB2-716: Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration
MB2-717: Microsoft Dynamics 365 for Sales
MB2-718: Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
MB2-877: Microsoft Dynamics 365 for Field Service
MB6-894: Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
MB6-895: Financial Management in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
MB6-896: Distribution and Trade in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
MB6-897: Microsoft Dynamics 365 for Retail